Služby


Vedení účetnictví:
- Zavedení systému účetnictví
- Průběžné vedení účetnictví
- Vedení účetních knih (hlavní kniha, účetní deník, pokladní kniha, kniha závazků a pohledávek, aj.)
- Majetková evidence (inventarizace, časové rozlišení, leasing, úvěr)
- Kontrola úhrad závazků a pohledávek včetně upomínek a SALDOKONTA
- Vedení evidence DPH (záznamní povinnost), zpracování daňového přiznání, souhrnné hlášení, režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení
- Zpracování měsíčních (čtvrtletních) přehledů o stavu hospodaření (rozvaha, výsledovka)
- Konzultace, poradenství, zastupování na úřadech
- Příprava podkladů ke kontrole

Vedení daňové evidence
- Zpracování účetních dokladů zákonem stanovených předpisů
- Průběžné vedení daňové evidence
- Vedení účetních knih a kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
- Vedení majetkové evidence (inventarizace, leasing,úvěr)
- Zpracování DPH včetně záznamní povinnosti, souhrnné hlášení, režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení
- Uzávěrka (průběžná), zpracování daňového přiznání, přehledy OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
- Konzultace, poradenství, zastupování na úřadech
- Příprava podkladů ke kontrole

Mzdy a personální evidence:
- Zpracování mezd a personální evidence
- Mzdové rekapitulace
- Přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
- Příkazy do peněžního ústavu na odvody z mezd
- Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
- Pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr aj.
- Zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění
- Konzultace, poradenství, zastupování na úřadech
- Příprava podkladů ke kontrole

Kontakt

Adresa
Marika Struhalová
Bedřicha Václavka 983/13
Ostrava - Bělský Les
700 30

Mobil: 736 509 917

www.ucetnivostrave.cz
marikastruhalova@seznam.cz